Český Goodwill 2024

Hledáme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

NOMINUJTE TEĎ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, resp. GDPR) si vás dovolujeme informovat, že s účinností od 25. 5. 2018 HPCG aktualizovala své zásady pro sběr a nakládání s osobními údaji.

HPCG (Hlavatý & Partners Consulting Group) je skupinou dvou firem. Mateřská společnost ISO Consulting s.r.o., IČO: 284 04 416, sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 139092, poskytuje strategické poradenství v řízení podniku a související služby. Dceřiná společnost HP N Media s.r.o., IČO: 289 49 978, sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 155252, poskytuje strategické obchodně marketingové poradenství a související služby. Skupina HPCG dále zastřešuje značky Český Goodwill, Klub Partner Český Goodwill, Magazín KPCG a Slovenský Goodwill, které jsou autorskými projekty skupiny.

Vážíme si důvěry, kterou v HPCG vkládáte, a je pro nás důležité, abyste byli plně informováni o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je využíváme. Vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisujeme zásady, které při zpracovávání vašich osobních údajů ctíme.

I) Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy výhradně k účelu, ke kterému byly poskytnuty, a pouze v rozsahu a po dobu, které jsou nezbytně nutné k naplnění tohoto účelu. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme, mohou být:

 1. identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, firma, funkce/pozice, sídlo podnikání, IČO, DIČ, poštovní adresa doručovací nebo jiná kontaktní, adresa trvalého bydliště  
 2. elektronické kontaktní a jiné údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa, IP adresa, cookies,
 3. další osobní údaje potřebné pro plnění smluvních povinností: číslo bankovního účtu a další osobní údaje poskytnuté smluvním partnerem.

II) Jak osobní údaje získáváme?

 Vaše osobní údaje nám primárně předáváte dobrovolně přímo vy, například:

 1. při komunikaci s námi (osobní, písemné, elektronicky e-mailem nebo registrací prostřednictvím webového formuláře do některého z našich projektů, k odběru newsletteru, k účasti na akci, kterou pořádáme apod.)
 2. při návštěvě, registraci nebo přihlášením na některou z našich webových stránek:

Některé z našich webových stránek mohou využívat služeb třetích stran, které sbírají informace o návštěvnících automaticky. Automatizované technologie například zahrnují využití:

 1. IP adres,
 2. cookies – jedná se o malé textové soubory uložené v prohlížeči návštěvníka. Máme přístup pouze k souhrnným údajům o cookies pro účely funkčnosti a statistické analýzy. Údaje shromážděné pomocí těchto souborů cookies jsou agregované, a tudíž anonymní. Neukládají žádné údaje, které by umožňovaly osobně identifikovat návštěvníky. Informace o tom, zda daná webová stránka cookies využívá, je vždy uvedena přímo na příslušené webové stránce. Používáním webových stránek nebo aplikací souhlasíte s použitím cookies. Ukládání souborů cookies ve svém počítači můžete zakázat příslušným nastavením prohlížeče. Odstranění nebo zablokování cookies však může ovlivnit služby, které využíváte, a některé funkce nemusí být následně k dispozici. Další informace o podmínkách užívání a ochraně osobních údajů naleznete na: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs,
 3. Google Analytics – informace o podmínkách užívání a ochraně osobních údajů naleznete na:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245,
 4. či aplikace sociálních médií. Na našich webových stránkách můžete nalézt tlačítka s odkazem na sociální sítě: Facebook, Instagram, YouTube. Tlačítka lze aktivovat pouze úmyslně – vaším kliknutím. Kliknutím na tlačítko vyjadřujete souhlas s komunikací v příslušné sociální síti. 

Podrobné informace o účelu a rozsahu shromažďovaných údajů, jejich zpracování příslušným provozovatelem sociální sítě a o právech a ochraně osobních údajů naleznete na následujících odkazech:

 1. Facebook, Instagram: https://www.facebook.com/about/privacy/update
 2. Google, YouTube: https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs&gl=cz

Sběr těchto informací nám umožňuje lépe porozumět potřebám návštěvníků našich webových stránek a zkvalitnit jejich výkonnost, efektivitu a přívětivost.

Prostřednictvím našich webových stránek neshromažďuje osobní údaje ani jiné informace pro marketingové účely s cílem šířit je nebo prodávat externím subjektům ani neposkytujeme host mailing třetím stranám.

Osobní údaje dále můžeme získat z vlastní činnosti, z veřejně dostupných zdrojů nebo od třetích stran.

III) Jak je zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy výhradně k účelu, ke kterému byly poskytnuty, a pouze v rozsahu a po dobu, které jsou nezbytně nutné k naplnění tohoto účelu. Osobní údaje zpracováváme:

 1. pro účely plnění našich zákonných povinností,

 2. pro účely našich oprávněných zájmů,
 3. pro účely uzavření smluv a plnění smluvních povinností,
 4. na základě souhlasu pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení. Podmínky zasílání obchodních sdělení se dále řídí zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, podle kterého má každý právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu umístěného v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. Při větším množství adresátů   s vámi v rámci naší běžné činnosti někdy komunikujeme prostřednictvím hromadného e-mailu, aniž by se jednalo o obchodní sdělení (například upozornění na změnu obchodních podmínek).

Vaše osobní údaje zpracováváme jakožto správce osobních údajů. Při zpracování neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Vždy je v našem v rozhodovacím procesu zastoupen lidský faktor.

V případě, že jste se zaregistrovali na některou z našich akcí (odborný seminář, workshop, konference či jiná společenská akci), zpracováváme vaše osobní údaje v podobě seznamu účastníků akce. V případě, že akci organizujeme ve spolupráci s dalšími partnery, je možné, že seznam účastníků budeme sdílet i se subjekty, které danou akci spoluorganizují. Při akcích obvykle pořizujeme foto a video dokumentaci, kterou dále používáme pro naše marketingové účely, zejména pro komunikaci na sociálních sítích, webových stránkách, v newsletterech a tiskových materiálech (např. Magazín KPCG). Pokud nechcete, abychom fotky s vámi kdekoli použili, napište nám to předem. Vaše přání budeme plně respektovat. Fotografie a videa archivujeme na zabezpečeném serveru a nikdy je postupujeme třetím stranám.

Pro zpracování vašich osobních údajů můžeme také využívat služeb externích zpracovatelů, zejména: provozovatelé našich webových stránek a provozovatelé mailingových nástrojů pro rozeslání hromadného emailu. Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v rozsahu nezbytně nutném k dosažení výše uvedených účelů.

Pokud není uvedeno jinak, uchováváme shromažďované údaje po dobu potřebnou pro výše uvedené účely. V případě záměru dále zpracovávat údaje pro účely jiné, než pro které byly původně shromážděny, vás budeme o našem záměru informovat a před zpracováním vám poskytneme veškeré potřebné informace.

Učinili jsme taková opatření, která zajišťují maximální důvěrnost a bezpečnost informací, které v souvislosti s našimi činnostmi získáváme. Přístup k těmto údajům mají výhradně oprávněné osoby. Zpracování osobních údajů u nás provádějí pouze odpovědní zaměstnanci, kteří jsou řádně proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů. Přijali jsme interní zásady a postupy k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití osobních údajů.

Naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

Osobní údaje v listinné podobě uchováváme v místnosti, která je uzamykatelná a zabezpečená proti vstupu neautorizovaných osob. Osobní údaje v elektronické podobě uchováváme v elektronické databázi chráněné zabezpečeným protokolem. Máme nastavený systém řízení uživatelských přístupů, práv a rolí, minimalizující riziko neoprávněného přístupu.

IV) Jaká práva máte?

Vaše osobní údaje zpracováváme zcela transparentně a s plným respektem k právům, která v oblasti ochrany vašich osobních údajů máte:

 1. právo na přístup k vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme,
 2. právo na úpravy, tj. na opravu a/nebo doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nesprávné či nepřesné,
 3. právo na výmaz vašich osobních údajů, tj. právo být zapomenut. Na vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek vymazat vaše osobní údaje. Nemůžeme je však vymazat, pokud je jejich zpracování nezbytné – např. pro jejich zpracování existuje zákonná povinnost,
 4. právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud uplatníte vaše právo na omezení nakládání s vašimi osobními údaji a bude naplněna některá z právními předpisy stanovených podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat. Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zrušíme. O tomto kroku vás budeme předem informovat,
 5. právo na přenositelnost vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smluvních povinností a zároveň je jejich zpracování automatizované, máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci,
 6. právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány:
  • pro účel plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
  • pro účel oprávněných zájmů našich nebo třetí strany,
  • pro účely přímého marketingu, kam spadá také profilování s cílem přizpůsobit nabídku vašim  potřebám a zkvalitnit poskytované služby,
 7.  právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (nebo u jiného 
         úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad
         dodržováním povinností stanovených GDPR), pokud se domníváte, že jsme
         porušili naše povinnosti stanovené právními předpisy na ochranu osobních
         údajů, zejména GDPR.

V) Kontakty

Dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, nebo žádosti o informace, uplatnění vašich práv a případné stížnosti, můžete zasílat na compliance(at)hpcg.cz

Kontaktní údaje dohledového orgánu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz,
web: uoou.cz. Naše registrační číslo u ÚOOÚ je 00047521.

Datum aktualizace: 31. ledna 2023

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů