12 let oceňujeme podnikatele a firmy, kterých si lidé váží!

Nominace uzavřeny. Finalisty představíme 1. září.

Pravidla

Pravidla projektu ČESKÝ GOODWILL 2024

Úplné znění pravidel projektu ke stažení: PRAVIDLA PROJEKTU 2024 (pdf)

Organizátor

Společnost ISO Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 724/7, PSČ 110 00, IČO: 284 04 416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 139092 (dále jen „Organizátor“) pořádá ocenění s názvem „ČESKÝ GOODWILL“ („Projekt“). Organizátor je zároveň správcem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

Doba hlasování

Doba trvání hlasování - časový úsek, během kterého bude probíhat hlasování. Doba trvání hlasování je od neděle 1. 9. 2024 v 0,01 hod do pondělí  30. 9. 2024 23,59 hod.

Hlas - jeden odeslaný hlas vzniká potvrzením tlačítka Hlasovat, které bude v průběhu Doby trvání hlasování umístěno na webu cesky-goodwill.cz u každého nominovaného, který přijme a potvrdí svou nominaci.

Nominace

1. Nominovat může každý občan České republiky osobu, které si váží a kterou oceňuje pro kvality, které jsou v souladu s hodnotami projektu ČESKÝ GOODWILL (dále jen Projekt).

2. Nominovaná osoba může být fyzickou osobou – podnikatelem, nebo právnickou osobou.

3. Jeden nominující může nominovat jednu nebo více osob.

4. Nominaci provede nominující odesláním řádně, úplně a pravdivě vyplněného nominačního formuláře, který je k dispozici na Webových stránkách v období od 1. 11. 2023 do 30. 6. 2024.

5. Při vyplňování nominačního formuláře může nominující navrhnout nominovaného do určité kategorie jejím zvolením v příslušné kolonce formuláře. Tento návrh není závazný a může být Organizátorem v průběhu projektu změněn.

6. Podmínkou platné nominace a zařazení nominovaného na seznam osob, pro které lze hlasovat, je přijetí nominace nominovaným. Za tímto účelem Organizátor nominované bude kontaktovat na telefonním čísle a e-mailu, který uvedl nominující v nominačním formuláři jako kontaktní údaje na nominovanou osobu. Přijetím nominace vyslovuje nominovaný svůj souhlas s pravidly a podmínkami Projektu a přistupuje k nim. Zároveň tím nominovaný také, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů Organizátorem jako správcem, tj. jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy, za účelem prověření jeho platné účasti v Projektu, a to na dobu pěti let od ukončení Projektu.

7. Všichni nominovaní, kteří svou nominaci přijmou a platně potvrdí, budou zařazeni do kategorie OSOBNOST ČESKÉHO GOODWILLU, ve které pro ně bude moci hlasovat každý z účastníků hlasování. V této kategorii zvítězí ten nominovaný, který od účastníků hlasování získá nejvíce platných hlasů. Dále budou všichni nominovaní, kteří přijmou a potvrdí svou nominaci, posouzeni odbornou porotou z hlediska parametrů dalších nominačních kategorií a v každé kategorii bude odbornou porotou vybrán jeden výherce, který nejlépe naplní hlediska a kritéria dané kategorie. Výhrou v některé z kategorií posuzovaných odbornou porotou neztrácí nominovaný možnost zvítězit v kategorii OSOBNOST ČESKÉHO GOODWILLU, ve které pro něho mohou hlasovat účastníci hlasování.

Nominační kategorie

TRADICE – nominováni mohou být podnikatelé a společnosti, které aktivně přispívají k udržování či oživování tradice českých nebo regionálních výrobků a služeb vč. místních kulturních a společenských zvyklostí a tradic,

INOVACE – tradiční neznamená zkostnatělý a inovace jsou zásadním předpokladem pro udržitelnou konkurenceschopnost České republiky a českých produktů na otevřeném trhu. Kategorie inovace bude sloužit k oslavě podnikatelů a společností, kterým se daří skloubit inovativní snahy se záměrem rozvíjet tradiční hodnoty, nebo jsou autory zcela nových a jedinečných produktů a služeb, které souvisí s předmětem jejich podnikání,

PARTNER – cílem této kategorie je vyzdvihnout podnikatele a společnosti, které se chovají odpovědně a transparentně ke svým stakeholderům, zejména pak zaměstnancům a obchodním partnerům, stejně jako investorům či akcionářům, jsou jim spolehlivým a váženým partnerem,

MADE IN CZECHIA – do této kategorie spadají nominace podnikatelů a společností, které pokračují v tradičním odkazu, aby šířily dobré jméno, pověst našeho průmyslu i služeb v zahraničí, a díky nimž původní světoznámá značka Made in Czechoslovakia dál žije.

MARKETÉR – cílem kategorie je vyzdvihnout osobnost nebo firmu a instituci, která svými marketingovými aktivitami výrazně pomohla rozvoji vlastní firmy, nebo svým přesahem výrazně ovlivnila vývoj marketingu a komunikačních aktivit v obecné rovině. Nominováni mohou být jak zástupci organizací, které zastávají vedoucí marketingovou pozici nebo na marketing organizace mají přímý vliv.

OSOBNOST – kategorie volená veřejností dá vyniknout jednotlivcům, kteří se nejvýraznějším způsobem zasadili o celkové šíření „dobré vůle“ ve svém okolí, jsou skutečnými lídry ve svém oboru a silným pozitivním vzorem pro ostatní

Projekt ČESKÝ GOODWILL si klade za cíl podpořit segment malého a středního podnikání a etického přístupu v rámci podnikatelských aktivit jako základního předpokladu pro dlouhodobě udržitelný rozvoj a prosperitu společnosti. S ohledem na kritéria jednotlivých nominačních kategorií budou hodnoceni a vybráni podnikatelé a společnosti, které tyto hodnoty a cíle projektu nejlépe naplňují.

Hlasování

1. Hlasování se může zúčastnit každá fyzická osoba, která odešle dle pravidel tohoto hlasování v průběhu Doby trvání hlasování platný hlas, a tyto informace budou doručeny a uloženy do příslušné databáze Organizátora. Organizátor nenese odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě nefunkčního internetového připojení některého z poskytovatelů internetového připojení hlasujícího účastníka.

2. Hlasovat může jakákoli fyzická osoba bez ohledu na to, zda tato osoba někoho nominovala.

3. Každý účastník může v průběhu Doby trvání hlasování zaslat pouze jeden Hlas.

Další ustanovení

1. Organizátor si vyhrazuje kdykoli změnit Projekt jakož i tato Pravidla, případně Projekt pozastavit. Změny Projektu a/nebo změny podmínek zveřejní Organizátor na Webových stránkách.

2. Tato Pravidla podléhají právu České republiky.

3. Tato Pravidla jsou platná k měsíci srpen 2024.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů